6 اردیبهشت 1398      Fri, 26 April , 2019 

آشنایی با طرحواره های ناکارآمد (تله های زندگی)

طیبه صابر

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

 

28 شهریور

ساعت20-17

 

شناسایی 11 تله شایع در زندگی

راه های پی بردن به علل، شکل گیری و شیوه جلوگیری از تداخل آن ها را در زندگی

بررسی علل احساسات نا خوشایند و مشکل ساز

ریشه یابی نگرانی های شایع